REGULAMIN
1.    Każdy domek wynajmowany jest na doby noclegowe. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu.
2.    Rezerwacja dotycząca wynajmu domku następuje w momencie wpłynięcia na podane konto zadatku, w przypadku braku wpłaty w określonym terminie wstępna rezerwacja zostaje anulowana.
3.    W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
4.    Przyjazd i odbiór domku przez Najemcę powinien nastąpić pomiędzy godziną 15.00 a 18.00.  W przypadku spóźnienia należy koniecznie powiadomić wcześniej telefonicznie Wynajmującego (Właściciela domków).
5.    Wyjazd Najemcy i odbiór domku przez Wynajmującego następuje w ostatnim dniu pobytu do godziny 11.00. W szczególnych przypadkach godziny przyjazdu i wyjazdu do wcześniejszego uzgodnienia.
6.    Opłata za pobyt uzgodniona podczas rezerwacji uiszczana jest z góry przez Najemcę w dniu przyjazdu przy dokonywaniu formalności meldunkowych, w przeciwnym wypadku domek nie zostanie przekazany.
7.    Jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego przyjazd lub pobyt Najemcy uległ opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste) żaden zwrot za czas niewykorzystany nie jest należny.
8.    Najemca staje się odpowiedzialny za stan przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu domku z chwilą przejęcia klucza. W razie zagubienia klucza konieczna jest wymiana wkładki kompletnej z kluczem. Koszt wymiany pokrywa Najemca.
9.    Przed wyjazdem Najemca powinien przekazać domek w takim stanie, w jakim go zastał (m.in. pozostawić uprzątnięte pomieszczenia , umyte naczynia kuchenne).
10.    W pierwszym dniu pobytu może zostać pobrana kaucja gwarancyjna w kwocie 200 zł , która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pomieszczeń. Kaucja służy do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez Najemcę podczas pobytu i Wynajmujący ma prawo dokonać potrącenia równowartości szkód. Jeżeli kaucja nie rekompensuje powstałej szkody, Najemca zobowiązany jest do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia do dnia zwrotu domku.
11.    Najemca nie może użyczać albo oddawać domku letniskowego w podnajem innym osobom. Większa liczba osób niż wcześniej uzgodniona może przebywać w domku letniskowym wyłącznie za zgodą Wynajmującego, po dokonaniu opłaty.
12.    Pobyt psa po wcześniejszym uzgodnieniu. Przebywanie psa na terenie ośrodka dozwolone jest tylko w kagańcu i na smyczy.
13.    Na posesji wyznaczono parking niestrzeżony. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji.
14.    Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie pobytu w domkach. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na Najemcy.
15.    Palenie tytoniu może się odbywać wyłącznie poza pomieszczeniami domku letniskowego oraz chaty grillowej. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych podczas całego pobytu należy do Najemcy. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Najemcę. Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Najemca. Organizowanie głośnych imprez, a także spotkań towarzyskich z osobami z zewnątrz (bez zgłoszonego pobytu ) jest niedopuszczalne.
16.    Wynajmujący może odmówić wynajmu domku Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Wynajmującego lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników albo innych osób.
17.    O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Wynajmujący.

Używamy plików cookie w celu poprawy funkcjonowania naszego serwisu. Zawsze możesz wyłączyć możliwość ich zapisywania w ustawieniach przeglądarki Twojego urządzenia.

EU Cookie Directive Module Information